Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ skelbia konkursą  buhalterio pareigoms (lygis B) eiti

Daugiau informacijos galima rasti: http://portalas.vtd.lt/lt/buhalteris-322;498090.html

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktai pasiteirauti: telef. Nr. 8 441 62283, el. p. ugdymas@silutesazuoliukas.lt

Dalyvavome rajono mažųjų talentų konkurse „Mes galim“, kurį organizavo Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.
„Mes galim!“- nusprendė priešmokyklinukės Paula ir Gustė.

Lapkričio 16-ąją mini daugelis demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena.

2017 m. Tarptautinės teisingumo komisijos siūlomas paminėjimo simbolis – rankos. Akcentuotina, jog visų rankos yra skirtingos: mažo vaiko, suaugusio ar senyvo žmogaus, vyro ir moters, skirtingų rasių atstovų – skirtingos rankos. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna.

Lopšelio darželio ,,Ąžuoliukas” bendruomenė taip pat įsijungė į minėtųjų gretas. Įstaigoje lapkričio 13-17 d. vyko renginiai skirti Tarptautinei tolerancijos dienai. Vaikučiai su darbuotojais kirpo rankeles, o tėveliai, pasitarę su savo atžalomis, rankeles papuošė užrašais apie Toleranciją – darželio durys pasipuošė medžiais, kurių šakos susipynė iš vaikų rankelių trafaretų. Vaikučiai grupėse naudodamiesi ,,Minčių lietaus” metodu išsirinko savo grupės tolerancijos šūkį, kurį pristatė lapkričio 16-ąją Tolerancijos dienos minėjime. Į renginį visus sukvietė ir jį vedė ,,Pasakorius” – pedagogė Nijolė. Mini spektaklį ,,Himnas rankoms” parengė ir vaikučiams pristatė pedagogės – Daiva, Ona, Danutė, Birutė. Spektaklio akcentas – geri daromi darbai nepriklausomai nuo žmogaus rasės, jo rankų spalvos. Muzikinės veiklos metu vaikai klausėsi muzikos, žaidė žaidimus draugystės, bičiulystės jausmams įtvirtinti.

Socialinė pedagogė Ona Klasauskienė

Dalyvavome tarptautinio vaikų, auklėtojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etape, kurį organizavo Šilutės visuomenės sveikatos biuras.

Sėkmingai pasirodė „Bitučių'' grupės priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai: Rūta, Justė, Gustė, Rūtenis, Armandas, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vilija. Dėkojame Jiems!

„Saulučių“ grupėje jau eilę metų kartu su Vydūno gimnazijos moksleivėmis – Guoda, Paulina, Lina, Brigita – įgyvendinamas tęstinis projektas „Mūsų širdelėse daug spalvų, kai esame kartu“. Įgyvendinant projektą, vyksta daug įdomių veiklų: organizuojami vaidinimai, vyksta edukacinės veiklos, inicijuojamos akcijos ir kt. Šį kartą vaikams gimnazistės suorganizavo išvyką į naująją Vydūno gimnazijos sporto salę. Visi buvo apstulbę nuo salės dydžio ir erdvės. Smalsiai stebėjo besitreniruojančius moksleivius. Gimnazistės pasirūpino vaikų užimtumu. Vaikai bendravo, bėgiojo, žaidė su kamuoliu, dalyvavo estafetėse. Pasportavę atsigaivino vandeniu, vaišinosi. Savo patirtus įspūdžius pavaizdavo piešinėliuose. Buvo be galo linksma ir smagu. Vaikai grįžo pasisėmę gerų įspūdžių ir puikios nuotaikos.

Kaip gera turėti tokių draugų!

Dalyvavome sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuotoje akcijoje „Apibėk mokyklą“, kurios tikslas – nepriklausomai nuo vaikų asmeninių ar fizinių galimybių paskatinti visus vaikus daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą. Juk bėgimo laikas – tai ir bendravimo laikas, kada galima pabūti kartu su savo draugais ar pabendrauti su auklėtoja kitoje aplinkoje.

„Bitučių“ grupės ugdytiniai – Urtė, Tomas, Rūta, Martynas, Armandas ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vilija rugsėjo 21 d. pramogavo Kintuose. Čia vyko pramogadienis „Saulė, oras ir vanduo, nors Kintuose jau ruduo“.
Žaidėme, lenktyniavome, sprendėme, dainavome, šokome, mankštinomės, vaišinomės… Buvo labai smagu…

Konkurso paskelbimo data – 2017 m. rugsėjo 12 d.

Atrankos data – 2017 m. lapkričio 7 d.     

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus   aukštąsias   mokyklas) vadovams   aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr.1193 (2015-04-28 įsakymo Nr. V-398 redakcija) patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą.
  4. Vadovavimo  švietimo  įstaigai  gaires, kuriose  išdėstyti pretendento  siūlymai  dėl  Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos (tikslų,  prioritetų,  jų  įgyvendinimo  būdų  ir  kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos   partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai),   numatytos Kvalifikacinių  reikalavimų  valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus   aukštąsias   mokyklas) vadovams   apraše, patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2011  m.  liepos  1  d.  įsakymu Nr.  V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų   valstybinių   ir savivaldybių   švietimo  įstaigų (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovams  aprašo  patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
  6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  7. Dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami 2017 m. rugsėjo 27 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 331 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu nijole.petkeviciene@silute.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalus pateikti tiesiogiai teikiant dokumentus, kitu atveju – atrankos dieną.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus pranešta tiksli atrankos vieta, individualus laikas atvykti į atranką ir numatoma trukmė.

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo.

Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 441) 79 289, (8 441) 79 286.