Dalyvavome sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuotoje akcijoje „Apibėk mokyklą“, kurios tikslas – nepriklausomai nuo vaikų asmeninių ar fizinių galimybių paskatinti visus vaikus daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą. Juk bėgimo laikas – tai ir bendravimo laikas, kada galima pabūti kartu su savo draugais ar pabendrauti su auklėtoja kitoje aplinkoje.

„Bitučių“ grupės ugdytiniai – Urtė, Tomas, Rūta, Martynas, Armandas ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vilija rugsėjo 21 d. pramogavo Kintuose. Čia vyko pramogadienis „Saulė, oras ir vanduo, nors Kintuose jau ruduo“.
Žaidėme, lenktyniavome, sprendėme, dainavome, šokome, mankštinomės, vaišinomės… Buvo labai smagu…

Konkurso paskelbimo data – 2017 m. rugsėjo 12 d.

Atrankos data – 2017 m. lapkričio 7 d.     

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus   aukštąsias   mokyklas) vadovams   aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr.1193 (2015-04-28 įsakymo Nr. V-398 redakcija) patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą.
  4. Vadovavimo  švietimo  įstaigai  gaires, kuriose  išdėstyti pretendento  siūlymai  dėl  Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos (tikslų,  prioritetų,  jų  įgyvendinimo  būdų  ir  kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos   partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai),   numatytos Kvalifikacinių  reikalavimų  valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus   aukštąsias   mokyklas) vadovams   apraše, patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2011  m.  liepos  1  d.  įsakymu Nr.  V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų   valstybinių   ir savivaldybių   švietimo  įstaigų (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovams  aprašo  patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
  6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  7. Dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami 2017 m. rugsėjo 27 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 331 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu nijole.petkeviciene@silute.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalus pateikti tiesiogiai teikiant dokumentus, kitu atveju – atrankos dieną.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus pranešta tiksli atrankos vieta, individualus laikas atvykti į atranką ir numatoma trukmė.

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo.

Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 441) 79 289, (8 441) 79 286.

 

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-s) pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.  Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-168

Darbo krūvis – 0,72 etato.

Reikalavimai:

     ♦ aukštasis išsilavinimas edukologijos srityje;

     ♦ auklėtojo kvalifikacija;

     ♦ puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

     ♦ gebėjimas dirbti IKT.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

     ♦ prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

     ♦ asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

     ♦ išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

     ♦ gyvenimo aprašymą;

     ♦ taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai  ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. birželio 20 d. iki 2017 m. liepos 3 d. adresu Kęstučio g. 5, Šilutė pristatant asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ugdymas@silutesazuoliukas.lt

Darbo pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui telefonu Nr. 8 441 62284.

Vienas iš šių mokslo metų veiklos uždavinių – sutelkti bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai, racionaliai panaudoti esamus materialiuosius išteklius. Įgyvendindami šį uždavinį, birželio mėn. lopšelyje-darželyje organizavome seminarą „Judriųjų žaidimų motorikos ugdymas 4-7 metų vaikams“, kurį vedė dėstytojas A.Kaveckas. Jis su pedagogais diskutavo apie šiuolaikinę kūno kultūros sampratą, kalbėjo apie ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinių motorinių savbybių ugdymą ir jų įtaką sveikatai, demonstravo praktinę veiklą su vaikais.

Vienas iš šių metų lopšelio-darželio veiklos uždavinių – sutelkti bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai, racionaliai panaudojant esamus materialiuosius išteklius. Džiaugiamės, kad tai puikiai supranta ir mūsų ugdytinių tėveliai.

Dėkojame „Žemuogiukų“ grupės ugdytinio Jono tėveliui Donatui Šikšniui už puikiai organizuotą edukacinę popietę „Aš saugus, kai žinau“.

Jau tradicija tapo gegužės mėnesį visus bendruomenės narius pakviest paminėti Tarptautinę Šeimos dieną. Šiais metais visi dalyvavo muzikinėje pasakoje „Širdelės šiluma reikalinga visiems“, kurioje ir maži, ir dideli tapo aktoriais, dainininkais, šokėjais… Ir ko tik šioje pasakoje nebuvo, bandant surasti laumių pagrobtą Širdį?!! Tai ir Laumės, Aguonos ir Vėjai, iš senos skrynios ištraukta stebuklinga mamos Suknelė, mažučiai švelnučiai Ančiukai, darbščiosios Bitutės, Picų kepėjai… Tačiau svarbiausia, kad buvo Meilė, kuri įveikia visus sunkumus. Didžiuojamės savo puikia ir nuostabia bendruomene!!!

Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė– auklėtojos Vilija, Daiva, Danutė, Aušra paminėjo ,,Judėjimo sveikatos labui” dieną ir organizavo  akciją „Judėjimo karštinė“, kuria siekė organizuoti kuo įvairesnes masines sveikatinimo veiklas lauke, įtraukti visą bendruomenę, ypač ugdytinių šeimos narius, į masines sveikatinimo veiklas, vykdyti švietėjišką veiklą bendruomenei apie fizinio aktyvumo būtinybę bei aktyvaus poilsio galimybes. Džiaugiamės, kad aktyviai akcijoje dalyvavo ir patys mažiausieji mūsų ugdytiniai – „Žirniukai“, „Žvirbliukai“, „Drugeliai“.