LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Tarybos pirmininkė: Daiva Austynienė, auklėtoja.

Sekretorė: Vilija Višinskienė, auklėtoja,

Nariai: Vilija Valančienė, auklėtoja,

            Rima Ozgirdienė, bendrosios praktikos slaugytoja,

            Vijoleta Klimbienė, auklėtojos padėjėja,

            Simona Šveikauskienė, tėvų atstovė,

             Remigijus Šemeklis, tėvų atstovas.

Lopšelio-darželio tarybos veiklos kryptys:

  • telkti pedagogus, tėvus ir kitus bendruomenės narius, rėmėjus visų institucijos sričių klausimams aptarti ir spręsti;
  • dalyvauti įstaigos pajamų ir išlaidų paskirstyme;
  • palaikyti ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • inicijuoti vidaus įsivertinimą;
  • padėti organizuoti bendruomenės kultūrinį gyvenimą;
  • svarstyti ir pritarti įstaigos metinės veiklos bei strateginį veiklos planą.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė: Daiva Mikulskytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Danutė Jokubaitienė, specialioji pedagogė,

           Ineta Januškienė, logopedė,

           Ona Klasauskienė, socialinė pedagogė,

           Agnė Stankutė, judesio korekcijos mokytoja,

           Vilija Valančienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

           Rima Ozgirdienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.


PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pedagogų atestacijos komisijos pirmininkė: Daiva Mikulskytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

​Nariai: Renata Mickevičiutė, auklėtoja,

​            Daiva Austynienė, auklėtoja,

​            Nijolė Danguolė Palubinskienė, auklėtoja,

            Aušra Vaitkuvienė, auklėtoja,

            Vida Nemanienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,

​            Remigijus Šemeklis, tėvų atstovas.