Menu Close

Įsivertinimas

2021 m.

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sričių „Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas“, „Psichosocialinė aplinka“, „Fizinė aplinka“, „Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai“, „Sveikatos ugdymas“, „Sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida“ vidaus įvertinimas vadovaujantis „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatos stiprinimo veiklos mokyklose vertinimo rodikliai ir jų taikymas (2019)“.

Veiklos rodiklio „4.2. Vaiko poreikių tenkinimas“ pagalbinio rodiklio ,,4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba“ įsivertinimas, vadovaujantis ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (2005)“.

2018 m.
Atliktas giluminis veiklos rodiklio 4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba vidaus įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). Vidaus įsivertinime dalyvavo pedagogai, ugdytinių tėvai.
2017 m.
Atliktas sveikatą stiprinančios mokyklos vidaus auditas rodikliui 5.1.2. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokykla dalyvauja įvairiose sveikatos ugdymo programose, naudojant „Metodines rekomendacijas. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas  ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (Vilnius 2011).
Atliktas platusis vidaus įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). Vidaus įsivertinime dalyvavo pedagogai, aplinkos personalas .
Stipriosios sritys
1.1.3  Įvaizdžio kūrimo kultūra.
1.1.5. Tradicijos.
2.2.3. Metodinė pagalba planavimui.
4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams.
4.2.4.Vaiko sveikatos stiprinimas.
Tobulintinos sritys
2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas.
2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė.
1.3.3  Atvirumas pokyčiams.
5.3.1. Finansavimas.
5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema.
2016 m.
Atliktas pagalbinio rodiklio 3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant giluminis įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005 m.).
Atliktas sveikatą stiprinančios mokyklos vidaus auditas 3.2. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas, naudojant „Metodines rekomendacijas. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas  ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (Vilnius 2011).
2015 m.
Vidaus įsivertinimas atliktas naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). Vidaus įsivertinime dalyvavo pedagogai, aplinkos personalas ir ugdytinių tėvai.
Stipriosios sritys
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika
1.1.5. Tradicijos
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra
2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius bei interesus
3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema
3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais
4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams
4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė
5.1.2. Personalo kompetencija ir jos panaudojimas
Tobulintinos sritys
1.1.1. Vaikų kultūra
2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje
3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba
5.3.1. Finansavimas
6.1.3. Vidaus audito rezultatų panaudojimas
2014 m.
Atliktas veiklos rodiklio 1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė giluminis auditas
2013 m.
Vidaus įsivertinimas atliktas naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). Vidaus įsivertinime dalyvavo pedagogai, aplinkos personalas, tėvai.
Geriausiai įvertinti pagalbiniai rodikliai:
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugums, estetika.
2.1.4. Ugdymo (si) aplinko, priemonių atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius bei interesus.
2.2.3. Metodinė pagalba planavimui.
4.2.5. Pagalba spec. poreikių vaikams.
4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė
5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje
Silpniausiai įvertinti pagalbiniai rodikliai:
1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.
3..1.2.Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, vertinant vaiko pasiekimus ir juos skatinant
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba.
5.3.1. Finansavimas
5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema


Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą