Menu Close

Įsivertinimas

                                                                                                                                                     2023m. 

Atliktas visuminis įstaigos įsivertinimas naudojant „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką (2021 m.)“. Įsivertinime dalyvavo įstaigos ugdytinių tėvai ir pedagogai.

Stipriosios (kokybės lygis 2) įstaigos veiklos sritys yra šios – „Ugdymo strategijos“, „Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis“ ir „Vaiko gerovė“ .
Tobulintinos (kokybės lygis nesiekia 2 lygio) įstaigos veiklos sritys yra šios – „Ugdymasis“, „Ugdymo(si) aplinka“, „Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas“ ir „Besimokančios organizacijos kultūra“ .

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atliktas Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos srities 4.1.3. „Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų profesinių kompetencijų poreikių sveikatos stiprinimo klausimais tenkinimo apimtis“ įsivertinimas, naudojant ,,Sveikatos stiprinimo veiklos mokyklose vertinimo rodikliai ir jų taikymas“ metodinėmis rekomendacijomis (2019 m.). Įsivertinime dalyvavo įstaigos pedagogai.

Išryškėjusios stiprybės (3 kokybės lygis):
mokytojų ir kitų specialistų nurodo, kad jų bendruomenėje keičiamasi naujausia informacija sveikatos ugdymo, sveikatos stiprinimo klausimais;
įstaigos mokytojų teigia, kad į jų pageidavimus tobulinti profesinę kompetenciją sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais yra atsižvelgiama;
mokytojų ir kitų specialistų pastaraisiais metais tobulino profesinę kompetenciją sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais.
Išryškėjusios tobulintinos (2 kokybės lygis) sritys:
pedagogų mano, kad įstaiga dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, savivaldybės, įvairių fondų finansuojamose sveikatos stiprinimo programose;
mokytojai dalyvavo komandiniuose mokymuose bendradarbiaujant sveikatos stiprinimo klausimais.

2022 m.

Atliktas veiklos srities „1. Rezultatai“ rodiklio „1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga“ įsivertinimas, naudojant ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką.“. Įsivertinime dalyvavo įstaigos pedagogai.
Išryškėjusios stipriausios sritys:
3.5 lygis – Ugdytiniai dalyvauja renginiuose: tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono  projektuose, konkursuose – parodose, pilietinėse iniciatyvose
3.38 lygis – Ugdytinių pažanga atpažįstama, įrodoma, parodoma, pripažįstama, ugdytiniui ji teikia augimo džiaugsmo ir atrodo prasminga.
Išryškėjusios tobulintinos sritys:
3 lygis – Pažangos tempas yra tinkamas ugdytinio galioms – ne per lėtas, bet ir ne sekinantis.
3.08 lygis – Kiekvieno ugdytinio įgytų bendrųjų kompetencijų visumos lygis optimalus, t.y. atitinkantis jo individualius gebėjimus, jam keliamus tikslus, siekius bei ugdymosi patirtį.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Atliktas veiklos rodiklio „4.2.  Mokyklos bendruomenės nariai pasitelkiami ugdant sveikatą“ srities „4.2.3.  „Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimo sveikatos ugdymo veikloje apimtis“ įsivertinimas, naudojant ,,Sveikatos stiprinimo veiklos mokyklose vertinimo rodikliai ir jų taikymas“ metodinėmis rekomendacijomis (2019 m.). Įsivertinime dalyvavo ugdytinių tėvai.
Išryškėjusios stipriosios sritys:
96% tėvų mano, kad įstaigoje dirbantys pedagogai ir specialistai turi pakankamai žinių vaikų sveikatos ugdymo klausimais ir jais pasitiki.
94.7% tėvų teigia, kad įstaigoje vaikai gauna pakankamai žinių ir pagalbos sveikatos ugdymo klausimais (suteikiama individuali judesio korekcijos specialisto, psichologo pagalba, vedami sveikatos priežiūros specialisto mokymai vaikams ir kt.).
Išryškėjusi tobulintina sritis:
35.3% tėvų įsitraukia rengiant įgyvendinant įstaigos sveikatinimo programą (veda įvairios tematikos užsiėmimus, dalyvauja sveikatos ugdymo renginiuose – žygiuose, estafetėse ir pan.).
2021 m.
Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sričių „Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas“, „Psichosocialinė aplinka“, „Fizinė aplinka“, „Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai“, „Sveikatos ugdymas“, „Sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida“ vidaus įvertinimas vadovaujantis „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatos stiprinimo veiklos mokyklose vertinimo rodikliai ir jų taikymas (2019)“.
  • Stipriosios sritys yra šios:
Sveikatos stiprinimas įtrauktas į mokyklos strateginį veiklos planą.
Sveikatos stiprinimas įtrauktas į mokyklos metinės veiklos programas.
  • Silpnoji sritis:
„Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimo sveikatos ugdymo veikloje apimtis“.

Veiklos rodiklio „4.2. Vaiko poreikių tenkinimas“ pagalbinio rodiklio ,,4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba“ įsivertinimas, vadovaujantis ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (2005)“.

Atlikus įsivertinimą išsiaiškinta, kad:

  • Būtina planuoti ir vertinti psichologinę pagalbą atsižvelgiant į „Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą (2017-08-30)“;
  • Būtina analizuoti vyriausybės nutarimą „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašą (2021-09-01)“;
  • Socialinę pedagoginę pagalbą teikti atsižvelgiant į tai, kokia grupėje kyla problema ir į tai, kas numatyta grupių ilgalaikiuose planuose;
  • Parengti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo algoritmą dėl informavimo apie ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių teikiamą pagalbą ir pasiekimus.
2018 m.
Atliktas giluminis veiklos rodiklio 4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba vidaus įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). Vidaus įsivertinime dalyvavo pedagogai, ugdytinių tėvai.
2017 m.
Atliktas sveikatą stiprinančios mokyklos vidaus auditas rodikliui 5.1.2. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokykla dalyvauja įvairiose sveikatos ugdymo programose, naudojant „Metodines rekomendacijas. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas  ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (Vilnius 2011).
Atliktas platusis vidaus įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). Vidaus įsivertinime dalyvavo pedagogai, aplinkos personalas .
Stipriosios sritys
1.1.3  Įvaizdžio kūrimo kultūra.
1.1.5. Tradicijos.
2.2.3. Metodinė pagalba planavimui.
4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams.
4.2.4.Vaiko sveikatos stiprinimas.
Tobulintinos sritys
2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas.
2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė.
1.3.3  Atvirumas pokyčiams.
5.3.1. Finansavimas.
5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema.
2016 m.
Atliktas pagalbinio rodiklio 3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant giluminis įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005 m.).
Atliktas sveikatą stiprinančios mokyklos vidaus auditas 3.2. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas, naudojant „Metodines rekomendacijas. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas  ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (Vilnius 2011).


Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą