Menu Close

Įsivertinimas

2021 m.
Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sričių „Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas“, „Psichosocialinė aplinka“, „Fizinė aplinka“, „Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai“, „Sveikatos ugdymas“, „Sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida“ vidaus įvertinimas vadovaujantis „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatos stiprinimo veiklos mokyklose vertinimo rodikliai ir jų taikymas (2019)“.
  • Stipriosios sritys yra šios:
Sveikatos stiprinimas įtrauktas į mokyklos strateginį veiklos planą.
Sveikatos stiprinimas įtrauktas į mokyklos metinės veiklos programas.
  • Silpnoji sritis:
„Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimo sveikatos ugdymo veikloje apimtis“.

Veiklos rodiklio „4.2. Vaiko poreikių tenkinimas“ pagalbinio rodiklio ,,4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba“ įsivertinimas, vadovaujantis ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (2005)“.

Atlikus įsivertinimą išsiaiškinta, kad:

  • Būtina planuoti ir vertinti psichologinę pagalbą atsižvelgiant į „Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą (2017-08-30)“;
  • Būtina analizuoti vyriausybės nutarimą „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašą (2021-09-01)“;
  • Socialinę pedagoginę pagalbą teikti atsižvelgiant į tai, kokia grupėje kyla problema ir į tai, kas numatyta grupių ilgalaikiuose planuose;
  • Parengti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo algoritmą dėl informavimo apie ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių teikiamą pagalbą ir pasiekimus.
2018 m.
Atliktas giluminis veiklos rodiklio 4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba vidaus įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). Vidaus įsivertinime dalyvavo pedagogai, ugdytinių tėvai.
2017 m.
Atliktas sveikatą stiprinančios mokyklos vidaus auditas rodikliui 5.1.2. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokykla dalyvauja įvairiose sveikatos ugdymo programose, naudojant „Metodines rekomendacijas. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas  ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (Vilnius 2011).
Atliktas platusis vidaus įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). Vidaus įsivertinime dalyvavo pedagogai, aplinkos personalas .
Stipriosios sritys
1.1.3  Įvaizdžio kūrimo kultūra.
1.1.5. Tradicijos.
2.2.3. Metodinė pagalba planavimui.
4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams.
4.2.4.Vaiko sveikatos stiprinimas.
Tobulintinos sritys
2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas.
2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė.
1.3.3  Atvirumas pokyčiams.
5.3.1. Finansavimas.
5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema.
2016 m.
Atliktas pagalbinio rodiklio 3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant giluminis įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005 m.).
Atliktas sveikatą stiprinančios mokyklos vidaus auditas 3.2. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas, naudojant „Metodines rekomendacijas. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas  ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (Vilnius 2011).


Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą