Menu Close

Specialistų paslaugos

Įstaigoje teikiamos logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, surdopedagogo, judesio korekcijos specialisto, masažuotojo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos.

Logopedas tiria vaikų kalbos išsivystymo lygį, analizuoja kalbos sutrikimus, sudaro logopedines programas, veda individualias ar pogrupines logopedines pratybas, kurių tikslas koreguoti kalbos tarimo trūkumus, konsultuoja tėvus ir teikia metodinę pagalbą grupių auklėtojoms.

Specialusis pedagogas vertina įstaigos spec. poreikių vaikų kompetencijų atitikimą amžiui, sudaro pritaikytas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo programas, veda individualias korekcines pratybas, kurių tikslas – ugdyti specialiųjų poreikių vaikus, lavinti gebėjimus bei padėti pasiruošti mokyklai, konsultuoja tėvus kaip padėti vaikui ir teikia metodinę pagalbą grupių auklėtojoms.


Socialinis pedagogas. Veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Teikia pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat elgesio ir emocijų bei bendravimo sunkumų.


Psichologas siekia padėti vaikams rūpintis savo psichologine sveikata bei suteikti reikalingą informaciją, kaip įveikti sunkumus, teikia konsultacijas tėvams ir auklėtojams, dalyvauja formuojant teigiamą įstaigos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.


Surdopedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairaus laipsnio klausos sutrikimą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams. Veiklos tikslas – išmokyti vaikus naudotis klausa, suprasti tai, ką jie girdi, ir lavinti šnekamąją kalbą.


Judesio korekcijos specialistas lavina vaiko fizines savybes (jėgą, lankstumą, ištvermę, vikrumą). Ruošia pritaikytas programas, teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems ortopedinius sutrikimus: parenka koreguojančios gimnastikos pratimus laikysenos tobulinimui, pratimus plokščiapėdystės profilaktikai ir kt.

Masažuotojas pagal gydytojo paskyrimą teikia masažo paslaugas specialiųjų poreikių vaikams.


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Agnė Vaičiulienė, tel. nr.: 8-659-01406, el. p. agnestankute55@gmail.com.

Darbo laikas:
pirmadienis 7.30 – 10.00, 12.00 – 16.30
antradienis 7.30 – 9.30
trečiadienis 7.30 – 9.30, 12.00 – 16.00
ketvirtadienis 7.30 – 9.30
penktadienis 7.30 – 9.30
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas darželio bendruomenei;
 • vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio aptarimas, su bent vienu iš ugdytinio tėvu (globėju, rūpintoju);
 • vertina vaiko asmens higienos įgūdžius;
 • vaikų maitinimo organizavimo priežiūra;
 • darželio aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius vaikų sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra darželyje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas; planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • pagalba organizuojant bei pravedant sporto renginius

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą