Įstaigoje teikiamos logopedo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo,psichologo asistento, judesio korekcijos mokytojo, masažuotojo paslaugos.
 
Logopedas tiria vaikų kalbos išsivystymo lygį, analizuoja kalbos sutrikimus, sudaro logopedines programas, veda individualias ar pogrupines logopedines pratybas, kurių tikslas koreguoti kalbos tarimo trūkumus, konsultuoja tėvus ir teikia metodinę pagalbą grupių auklėtojoms.
 
Specialusis pedagogas vertina įstaigos spec. poreikių vaikų kompetencijų atitikimą amžiui, sudaro pritaikytas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo programas, veda individualias korekcines pratybas, kurių tikslas – ugdyti specialiųjų poreikių vaikus, lavinti gebėjimus bei padėti pasiruošti mokyklai, konsultuoja tėvus kaip padėti vaikui ir teikia metodinę pagalbą grupių auklėtojoms.
 
Tiflopedagogas didaktinių priemonių pagalba lavina regos funkcijas, šalina antrinius nukrypimus, moko efektyvių aplinkos suvokimo būdų. Sudaro pritaikytas ugdymo programas, teikia metodines rekomendacijas tėvams apie vaiko ugdymą namuose, aptaria vaiko pasiekimus, numato tolesnio darbo su vaiku kryptis, bendradarbiauja su kitais specialistais, dirbančiais su šiais vaikais.
 
Socialinis pedagogas. Veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Teikia pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat elgesio ir emocijų bei bendravimo sunkumų.

Psichologo asistentas siekia padėti vaikams rūpintis savo psichologine sveikata bei suteikti reikalingą informaciją, kaip įveikti sunkumus, teikia konsultacijas tėvams ir auklėtojams, dalyvauja formuojant teigiamą įstaigos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

Judesio korekcijos mokytojas lavina vaiko fizines savybes (jėgą, lankstumą, ištvermę, vikrumą). Ruošia pritaikytas programas, teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems ortopedinius sutrikimus: parenka koreguojančios gimnastikos pratimus laikysenos tobulinimui, pratimus plokščiapėdystės profilaktikai ir kt.
 
Masažuotojas pagal gydytojo paskyrimą teikia masažo paslaugas specialiųjų poreikių vaikams.