Menu Close

Tiflopedagogas

 Tiflopedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams mokiniams.

Tiflopedagogo funkcijos:

  • Įvertina aklų ir silpnaregių mokinių regimąjį suvokimą, sensomotorikos, orientacijos ir mobilumo, socialinius įgūdžius.
  • Bendradarbiaudamas su mokytojais, mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
  • Rengia ir įgyvendina sutrikusių funkcijų lavinimo programas.
  • Padeda akliems ir silpnaregiams mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (tiflopedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio regėjimo funkcijų būklę, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Moko aklus ir silpnaregius mokinius tinkamai naudotis specialiosiomis mokymo priemonėmis ir kompensacine technika.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams ugdymo turinį ir mokymo priemones.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais (dėl tinkamos darbo vietos parinkimo ir pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių rengimo, kompensacinės technikos pritaikymo ir kitais su šių mokinių ugdymu susijusiais klausimais).
  • Konsultuoja mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus(globėjus, rūpintojus) šių mokinių pažinimo, ugdymo organizavimo, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, jų tenkinimo, pedagoginių problemų, iškilusių dėl aklumo ir silpnaregystės, sprendimo klausimais.
  • Rengia, kaupia ir sistemina specialiąsias mokymo priemones, skirtas regos sutrikimų turinčių mokinių ugdymui, ir jas naudoja ugdymo procese atsižvelgdamas į aklų ir silpnaregių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą