Menu Close

Tiflopedagogas

 Tiflopedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams ugdytiniams:

  • įvertina aklų ir silpnaregių ugdytinių regimąjį suvokimą, sensomotorikos, orientacijos ir mobilumo, socialinius įgūdžius;
  • bendradarbiaudamas su mokytojais, ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymo poreikių, turinčių ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • rengia ir įgyvendina sutrikusių funkcijų lavinimo programas;
  • padeda akliems ir silpnaregiams įsisavinti ugdymo turinį (tiflopedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno ugdytinio regėjimo funkcijų būklę, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • moko aklus ir silpnaregius ugdytinius tinkamai naudotis specialiosiomis mokymo priemonėmis ir kompensacine technika;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti ugdytiniams ugdymo turinį ir mokymo priemones;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių, turinčių ugdytinių ugdymo klausimais (dėl tinkamos darbo vietos parinkimo ir pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių rengimo, kompensacinės technikos pritaikymo ir kitais su šių mokinių ugdymu susijusiais klausimais);
  • konsultuoja mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) šių ugdytinių pažinimo, ugdymo organizavimo, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, jų tenkinimo, pedagoginių problemų, iškilusių dėl aklumo ir silpnaregystės, sprendimo klausimais;
  • rengia, kaupia ir sistemina specialiąsias mokymo priemones, skirtas regos sutrikimų turinčių ugdytinių ugdymui, ir jas naudoja ugdymo procese atsižvelgdamas į aklų ir silpnaregių ugdytinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą